Učitelé a rodiče
Název konstantyKonstantaVelikost konstanty
Normální tíhové zrychleníg9,81 \(m \over s^2\)
Rychlost světla ve vakuuc300 000 \(km \over s\)

Název konstantyKonstantaVelikost konstanty
Gravitační konstantaκ6,67.10-11 N.m2.kg-2
Hmotnost ZeměMZ5,97.1024 kg
Poloměr ZeměRZ6,378.106 m
Hmotnost SlunceMS2.1030 kg
Poloměr SlunceRS6,96.108 m
Astronomická jednotka1 AU1,496.1011 m
Normální atmosférický tlakp0101 325 Pa
Atomová hmotnostní konstantamu1,66.10-27 kg
Avogadrova konstantaNA6,022.1023 mol-1
Boltzmannova konstantak1,38.10-23 J.K-1
Molární plynová konstantaRm8,314 J.K-1.mol-1
Klidová hmotnost elektronume9,1.10-31 kg
Klidová hmotnost protonump1,672,10-27 kg
Klidová hmotnost neutronumn1,674.10-27 kg
Elektrický náboj elektronu (protonu)|e|1,602.10-19 C
Faradayova konstantaF9,65.104 C.mol-1
Absolutní nulaT00 K = -273,15 °C
Permitivita vakuaЄ08,854.10-12 F.m-1
Permeabilita vakuaμ04π.10-7 H.m-1(N.A-2)
Planckova konstantah6,625.10-34 J.s