Učitelia a rodičia
Názov konštantyKonstantaVeľkosť konštanty
Normálne tiažové zrýchlenieg9,81 \(m \over s^2\)
Rýchlosť svetla vo vákuuc300 000 \(km \over s\)

Názov konštantyKonstantaVeľkosť konštanty
Gravitačná konštantaκ6,67.10-11 N.m2.kg-2
Hmotnosť ZemeMZ5,97.1024 kg
Polomer ZemeRZ6,378.106 m
Hmotnosť SlnkaMS2.1030 kg
Polomer SlnkaRS6,96.108 m
Astronomická jednotka1 AU1,496.1011 m
Normálny atmosférický tlakp0101 325 Pa
Atómová hmotnostná konštantamu1,66.10-27 kg
Avogadrova konštantaNA6,022.1023 mol-1
Boltzmannova konštantak1,38.10-23 J.K-1
Molárna plynová konštantaRm8,314 J.K-1 .mol-1
Pokojová hmotnosť elektrónume9,1.10-31 kg
Pokojová hmotnosť protónump1,672,10-27 kg
Pokojová hmotnosť neutrónumn1,674.10-27 kg
Elektrický náboj elektrónu (protónu)|e|1,602.10-19 C
Faradayova konštantaF9,65.104 C.mol-1< /sup>
Absolútna nulaT00 K = -273,15 °C
Permitivita vákuaЄ08,854.10-12 F.m< sup>-1
Permeabilita vákuaμ04π.10-7 H.m-1(N.A-2)
Planckova konštantah6,625.10-34 J.s